Ligit

Regulamin świadczenia Usług

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin (OWU lub Regulamin) określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Ligit Kieszczyński Sp.k., ul. Piękna 49, 1 piętro, 00-672 Warszawa; NIP 5272934593; adres poczty elektronicznej: ligit@ligit.com, strona internetowa: www.ligit.com (Ligit).

1.2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1.2.1. Portal – strona internetowa Ligit, dostępna pod adresem www.ligit.com;

1.2.2. Ustawa o świadczeniu Usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną;

1.2.3. Usługa – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Ligit opisana w Części 2 Regulaminu;

1.2.4. Usługodawca – Ligit;

1.2.5. Usługobiorca lub Użytkownik – podmiot korzystający z Usług Ligit, zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.

1.3. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją przez Usługobiorcę warunków Regulaminu. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Usług.

2. Rodzaje i zakres

2.1. Regulamin ma zastosowanie do następującej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. kontaktu z Ligit – Usługa ta polega na możliwości wysłania zapytania e-mailem do Ligit . Wysyłając zapytanie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie w odpowiedzi informacji, również w przypadku, gdy ta odpowiedź ma charakter handlowy.

2.2. Usługodawca zapewni działanie systemu teleinformatycznego w taki sposób, aby Użytkownik mógł w każdej chwili bezpłatnie zakończyć korzystanie z Usługi.

2.3. Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do funkcjonowania systemu teleinformatycznego Usługodawcy:

2.3.1. dostęp do Internetu;

2.3.2. posiadanie konta poczty elektronicznej {e-mail};

2.3.3. przeglądarka internetowa.

3. Warunki świadczenia usług

3.1. Ligit świadczy Usługę na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3.2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

3.3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w sposób niewłaściwy oraz dostarczania treści przez lub do systemów teleinformatycznych Ligit:

3.3.1. powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych,

3.3.2. które są nielegalne, naruszają prawa osób trzecich lub naruszają dobre obyczaje.

3.4. Ligit nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub sytuacji wadliwego działania systemów teleinformatycznych, na które Ligit nie ma wpływu.

3.5. Ligit ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w dowolnym momencie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Ligit zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, jeżeli narusza to Regulamin, przepisy prawa lub dobre obyczaje.

4. Procedura reklamacyjna

4.1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Portalu, jak i innych kwestii związanych z Portalem można kierować na adres e-mail: ligit@ligit.com.

4.2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis problemu będącego podstawą reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz dane identyfikacyjne Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko oraz adres e-mail).

4.3. Reklamacje, które nie zawierają powyższych danych lub zostały złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

4.4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Przepisy końcowe

5.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

5.2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony internetowej Ligit.

5.3. Ligit zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian do Regulaminu będzie równoznaczne z ich akceptacją.

back